Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je het pas op 23 mei 2024 inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een Rumstse kleuter- of lagere school waar er nog plaats is. De keuze zal beperkter zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen volzet kunnen zijn.  

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Rumstse kleuter- en lagere scholen doen mee (uitgezonderd Groenlaar & wijkschool Lindebos van de Sint-Jozefschool te Aartselaar). Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden je aan je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft.  

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden je zelfs aan om minstens 3 scholen van je voorkeur op te geven! Als je maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode op 23 mei 2024 om in te schrijven. 

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 4 oktober 2024 (voor instappers van 2022 blijft de wachtlijst geldig tot 30 juni 2025). Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Je moet aanmelden tijdens de correcte aanmeldingsperiode, maar het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt onder de rubriek' Vrije plaatsen". Deze wordt geactualiseerd net voor de start van de aanmeldingsperiode en vrije inschrijvingen.  

 

Heb ik recht op voorrang?

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren melden aan samen met de andere kinderen. Dezelfde voorrangsregels (schoolvoorkeur en wandelafstand) blijven gelden.

Tot de voorrangsgroepen behoren:

 • Kinderen die vallen onder dezelfde leefentiteit: broers, zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en/of minstens 1 ouder gemeenschappelijk hebben
 • Kinderen van personeel van de school: voor concrete vragen neem je contact op met de school waar je werkt.

De voorrang geldt enkel in de vestigingsplaatsen van de basisscholen waar de andere broers of zussen reeds ingeschreven zijn of waar de ouder tewerkgesteld is.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

   STAP 1: De leerlingen worden geordend

Elke school heeft een lijst met de kinderen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar of leerjaar.

Dan worden ze (per geboortejaar) geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze hebben, dan de kinderen die de school als tweede keuze hebben, dan de kinderen die de school als derde keuze hebben...

Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is de wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de school.

De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening. Je hebt dus meer kans in de school van je eerste keuze en in een school dichtbij.

   STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen

Alle kinderen worden toegewezen op basis van schoolkeuze en vervolgens afstand. 

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de leerlingen geordend op basis van hun schoolvoorkeur. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Per school wordt een lijst opgesteld van alle kinderen volgens voorkeur. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van wandelafstand.

 • Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een bericht van toewijzing voor die bepaalde school. 

 • Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van weigering ontvangen, maar je blijft tot 4 oktober 2024 op de wachtlijst van deze school staan. Voor instappers van 2022 is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2025.  
  Door het principe van 'opvissen' kan het zijn dat een school waarvoor je een hogere voorkeur had je contacteert omdat er één of meerdere plaatsen vrijgekomen zijn. Je kan je kind dan toch in de school van hogere voorkeur inschrijven indien je dat wenst. Je krijgt van de school een afgesproken termijn om je beslissing mee te delen aan de school.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicileerd is volgens het rijksregister. Hierop kan controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2025 op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de beheerder van het aanmeldingssysteem (aanmelden@rumst.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een printscreen te bezorgen van je aanvraag in het omgevingsloket waarin is opgenomen dat de werken gestart zijn.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kan zelf je gegevens niet meer wijzigigen na het insturen van het aanmeldformulier. Neem daarom zeker de tijd om het formulier zo correct mogelijk binnen de aanmeldperiode in te vullen.

Heb je toch een fout gemaakt? Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@rumst.be. Doe dit zeker vóór de aanmeldperiode is afgesloten.

 

Wat is een bericht van toewijzing?

Op uw “bericht van toewijzing” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Dankzij dit bericht ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je toewijzing of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van geen toewijzing?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Wachtlijst voor schooljaar 2023 - 2024 
o Instappers geboortejaar 2021: tot 30 juni 2024 
o Andere leerlingen: tot 6 oktober 2023 (5de schooldag van oktober) 

Wachtlijst voor schooljaar 2024 - 2025
o Instappers geboortejaar 2022: tot 30 juni 2025
o Andere leerlingen: tot 4 oktober 2024 (5de schooldag van oktober)

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@rumst.be. De beheerder zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen.

Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer informatie vind je op https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

 

Wat met het aanmelden bij onenigheid tijdens echtscheiding? 

Ouders die twee aanmelddossiers wensen op te maken voor hun kind omwille van onenigheid bij echtscheiding moeten dit aanvragen per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de ombudsdienst inschrijvingen met hierin minstens de volgende elementen:
o de naam van de ouder en de andere partner 
o de naam van het kind en rijksregisternummer 
o een gerechtelijk bewijsstuk.

Slechts één van de ouders kan een aanmelding doen met het rijksregisternummer. De andere ouder moet hiervoor naar een aanmeldpunt (Sociaal Huis). De ombudsdienst inschrijvingen kan toestaan (maar vanaf dan altijd) dat ouders hierbij het domicilie-adres van de ouder opgeven als adres van het kind.

 

Wat als ik hulp nodig heb? 

Maak een afspraak op het Sociaal Huis - Huis van het Kind. We helpen je graag verder.

- Adres: Kardinaal Cardijnstraat 37, Terhagen.
- Via mail: aanmelden@rumst.be
- Via telefoon: 03 443 74 91

Geraak je niet in het Sociaal Huis? Afspreken op een andere plaats (gemeentehuis, bib, school, …) is mogelijk.

Of maak een afspraak met een school naar keuze. Zij helpen je ook graag verder met je aanmelding, telkens tussen de schooluren. 

 

Wat als ik geen computer of internet heb? 

Je kan tijdens de openingsuren ook gebruik maken van een computer in de openbare bibliotheken van Rumst en Reet.

Bibliotheek Rumst
Schoolstraat 1
2840Rumst

03 888 92 47
bibliotheek@rumst.be


Bibliotheek Reet
Molenstraat 2
2840Rumst

03 844 87 14
bibliotheek@rumst.be

De meest actuele openingsuren kan je vinden op de website van de gemeente. 

 

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de 3 deelnemende schoolbesturen (vrij, katholiek en gemeentelijk onderwijs), een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging en een medewerker van het CLB. Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst.

 • De ombudsdienst  zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2025 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst inschrijvingen.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst inschrijvingen bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst inschrijvingen vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de ombudsdienst inschrijvingen deze wissel doorvoeren.

 

Hoe/Wanneer dien ik een klacht in bij de ombudsdienst inschrijvingen?

 • De aanmeldingsperiode loopt af bij de start van de vrije inschrijvingen
 • Klachten en vaststellingen moeten binnen een termijn van 15 kalenderdage na de vaststelling van de betwiste feiten ingedient worden bij de ombudsdienst via bericht aan aanmelden@rumst.be. Hierbij worden zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve verlofdagen niet meegerekend.

 • Na contactname met de ombudsdienst ontvangt u een formulier om de klacht of vraag in te dienen.
 • Indien u bijkomende informatie wenst over de ombudsdienst inschrijvingen kan u het reglement van orde opvragen via aanmelden@rumst.be.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven bij de school ?

 • Je ticket voor inschrijving in de school

 • Indien je dit hebt ook de kids-ID

 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@rumst.be .